Vår miljöplan avser att genomsyra hela vår verksamhet och är viktig ur både kundperspektiv och egen utveckling. Nedan beskriver vi kortfattat hur vi jobbar med hållbarhet som en av grundstenarna att ta hänsyn i i verksamhetens alla delar.

- Vid alla våra aktiviteter kommunicerar vi vikten av att respektera och vårda den miljö vi vistas i utifrån både miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Detta för att öka våra kunders medvetande och samtidigt minimera risken för negativ påverkan. Exempelvis belysa vikten av att respektera Allemansrätten och vad den innebär, respektera lokala föreskrifter och de specifika aktivitetsknutna regler vi satt för att garantera både säkerhet och tillgång till den arena vi verkar på.

- Vid servering av förtäring till kunder anammar vi lokala råvaror med minimerad miljöpåverkan i produktionen så långt som möjligt.

- Vår strävan är att förutom att ge gästen en naturupplevelse, även informera dem om t ex förhållanden och faktorer för faunans och arternas utveckling.

- Aktiva val att utifrån våra förutsättningar alltid ta det mest hållbara alternativet i våra inköp av utrustning- och förbrukningsmaterial samt väljer leverantörer med uttalad hållbarhetsprofilering i sin produktion. Exempelvis Eko-& lokalt producerade produkter vid val av livsmedel, inget nyttjande av engångsartiklar, källsortering av allt producerat avfall från verksamheten.

- Vi arbetar för att bli certifierade på lämplig nivå utifrån vårt förhållande till hållbarhet för verksamheten.

- Deltagande i olika lokala, nationella eller globala projekt som verkar för positiv utveckling av den miljö vi opererar inom. T ex natur- & miljöåtgärder eller projekt som ökar den allmänna medvetenheten om allas vår påverkan, både positivt och negativt, beroende på våra val.

- Vårt mål är att investera i miljövänligare fordon samt kyl, frys och eventuella andra produkter där det går att hitta miljövänligare alternativ. Målsättningen är att detta ska vara genomfört senast i december 2013.